Organist

Deltidsorganist til Vig Kirke,
Odsherred Provsti

Vig Kirke søger en organist til en stilling på 15 timer pr. uge (15/37).

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2021.

Vig Sogn er beliggende midt i det skønne Odsherred. Der er knap 3.300 indbyggere i sognet, der er i vækst. Vig Kirke er en middelalder kirke beliggende centralt i Vig, for enden af hovedgaden og tæt på offentlig transport (tog til Holbæk og Nykøbing).

Vig Kirke er kendetegnet ved:
    • at være en god arbejdsplads med positive kollegaer
    • et godt samarbejde mellem engagerede medarbejdere og et aktivt menighedsråd
    • at arbejde for, at flere mennesker oplever kirken som relevant og tilgængelig
    • at indgå i et frugtbart samspil med Vig By og lokalområdet


Vi forventer, at du 
    • er musikalsk alsidig
    • er indstillet på, at nogle tjenester kan foregå udendørs
    • er indstillet på tillige at anvende klaver og flygel ved tjenester
    • kan indgå i et tæt samarbejde med præst, kirkesanger og menighedsråd
    • har lyst til at være med til at præge og udvikle kirkelivet 

Organisten skal forestå musikledsagelsen til gudstjenester og kirkelige handlinger og derudover medvirke ved
    • plejehjemsgudstjenester/caféandagter
    • udvalgte dele af konfirmand- og minikonfirmandundervisningen
    • diverse dag- og aftenarrangementer i kirke og konfirmandstue
    • planlægning, koordinering og gennemførelse af koncerter i kirken


Orglet i Vig Kirke er bygget af Frobenius Orgelbyggeri i 1945 og hovedrenoveret i 1998. 
10 stemmer, 2 manualer og pedal.


Ansættelse sker ved Vig Kirkes Menighedsråd, Enghavevej 1, 4560 Vig.


Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.


Ansættelsen af en uddannet organist er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk


Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 
Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet kr. 255.579-373.538 (2012-niveau) svarende til kr. 283.956,00-415.012,00 Fikspunktet udgør kr. 262.132 (2012-niveau) svarende til kr. 291.236,00 i årligt grundbeløb. 
OK18 tillæg stort kr. 850,00 (årligt grundbeløb 2012-niveau) svarende til kr. 944,00. Tillægget er pensionsgivende og kvoteres i henhold til stillingens størrelse.


Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør kr. 19.700 i årligt grundbeløb. (2012-niveau) svarende til kr. 21.887,00.  Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen, de vil sige en bruttoløn mellem kr. 285.240,00 – kr. 347.571,00 (2012-niveau) svarende til kr. 316.910,00 – kr. 386.161,00 (april 2021 niveau) årligt.
Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem kr. 40.774,00 – kr. 63.328 (april 2021). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 
Årslønnen for ansøgere med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 275.239 (2012-niveau) svarende til kr. 305.799,00 i nutidskroner og basisløntrin 2 udgør kr. 289.183,00 (2012-niveau) svarende til kr. 321.291,00 i nutidskroner. Indplacering sker efter anciennitet.


Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 23.776,00 i nutidskroner.
Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:


Sognepræst Mette Kvistbo Bjerrum tlf. 23674658   mkb@km.dk eller

kontaktpersonen for menighedsrådet Henning Lektonen tlf. 21459029   lektonen@mail.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til adressen: 7262fortrolig@sogn.dk  
Der kræves børneattest, og det må påregnes, at der vil blive indhentet referencer.


Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. 10. 2021. kl. 12.00.


Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted d. 22. 10. 2021.