Oversigt og gravsteder

Kirkegårde ved Vig Kirke

Nordre Kirkegård Vestere Kirkegård Østre Kirkegård & Vig Gamle Kirkegård

 

 

 

 

 
Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke

Vig kirkes menighedsråd vil her give en oversigt over de muligheder, der står åbne, når man skal beslutte sig for en begravelsesform. Samtidig beskrives nogle af de begreber, der anvendes i disse sammenhænge.

Vig Gamle kirkegård samt Vestre -, og Nordre kirkegård

1. Det traditionelle kistegravsted, omkranset af lave hække

Disse gravsteder, med en til fire kistepladser forefindes på Vig Gamle, Vestre og Nordre Kirkegård. Med store eller små monumenter – flankeret af stedsegrønne træer og buske, giver disse gravsteder mulighed for et personligt udtryk

Gravstenen opsættes af stenhuggeren i samråd med graveren. I denne gravstedstype kan der også nedsættes urner.

  • Anlæggelse af gravsted betales efter tidens takst link kommer
  • Fornyelse kan finde sted udover fredningsperioden
  • Fredningsperioden er 30 år for kister og 10 år for urner

Gravstedsejeren kan vælge selv at vedligeholde gravstedet eller træffe aftale med graveren om renholdelse af gravstedet – mod betaling en gang årligt efter tidens takst. Man kan også få vedligeholdelsen af gravstedet overtaget af kirkegården for den samlede tid for hvilken brugsretten er erhvervet. Gravstedet betegnes da som Legatgravsted.

​Vejledning vedrørende gravsteder

Efter begravelse/nedsættelse af urne påtager kirkegården sig at fjerne visne buketter og kranse fra gravstedet. Buketter, kranse og lignende må ikke lægges på græs-arealer.

Senere, når gravstenen er valgt og opstillet, kan graven anlægges og tilplantes efter de pårørendes ønske. Kirkegården er gerne behjælpelig hermed.

Betaling herfor sker efter tidens takst. Ralsten(småsten) skal købes af kirkegården.​

Ved senere begravelser, hvor gravstedet allerede er i brug, vil genetablering af gravsted være for gravstedsejerens regning.​

Renholdelse, plantning af blomster og grandækning af gravstedet udføres efter aftale i henhold til kirkegårdens takster og bestemmelser. Aftale om oprettelse af legat til vedligeholdelse af gravsted finder sted ved henvendelse til graveren.

 

Kort over kirkegården

 

​​​Østre kirkegård – fællesplænen

1. Fællesplæne for anonyme urner – ukendte grave

Dette er den anonyme form for anbringelse af urner i fællesplæne. Urnen nedsættes i græsplænen ved billedhugger Hans Olsens monument ”Samhørighed”.​

Her er ikke nogen markering af den enkelte gravplads, og der kan ikke reserveres plads til efterlevende.

De pårørende kan ikke være til stede ved urnenedsættelsen. Kirkegården er ikke pligtig til at oplyse, hvor i plænen en bestemt persons urne er nedsat. Afdelingen vedligeholdes af kirkegården, og betaling herfor betales sammen med oprettelsen for hele frednings-perioden. Fredningsperioden for urnegravpladser er 10 år.​

  • Blomster og kranse må kun anbringes på pladsen ved monumentet – ikke på græsset.
  • Gravpladsen kan ikke fornyes ved fredningsperiodes udløb.
​2. Urnegravsteder – AFD. A + E? Traditionelt urnegravsted
  • Gravstenen skal placeres skråt stående og opstilles af stenhuggeren i samråd med graveren. Graveren kan være behjælpelig med valg at gravstenens størrelse.
  • Gravstederne er udlagt i græs omkranset af chaussesten med baghæk af taks.
  • Gravstederne må tilplantes indenfor det stenindrammede bed efter eget ønske med lavt voksende planter og blomster der ikke må blive mere end 60 cm. høje.
  • Der må ikke lægges småsten, flis o.l. på gravstederne. Blomster og kranse må anbringes indenfor det stenindrammede bed og ikke på græsset.
  • Anlæggelse af gravsted betales efter tidens takst.

Gravstedsejeren kan vælge selv at vedligeholde gravstedet eller træffe aftale med graveren om renholdelse af gravstedet – mod betaling en gang årligt efter tidens takst.
Man kan også få vedligeholdelsen af gravstedet overtaget af kirkegården for den samlede tid for hvilken brugsretten er erhvervet. Gravstedet betegnes da ”Legatgravsted”
Fornyelse kan finde sted udover fredningsperioden. Fredningsperioden er 10 år.

3. Fællesplæne for urner – med mindeplade, AFD. B
  • Stenen skal være en liggesten af granit og have målene 45 x 60 cm
  • Overfladen skal være jetbrændt og være med indhuggede bogstaver
  • Glatpolerede sten og bronzebogstaver må ikke anvendes
  • Nedlæggelse af stenen foretages af stenhuggeren.
  • Man må gerne lægge blomster og kranse på liggestenene men ikke på græsplænen.
  • Blomster må ikke anbringes i vaser, kræmmerhuse el. lign. ligesom der ikke må anbringes potteplanter.

Man må ikke foretage udsmykning, beplantning eller granpyntning på dette afsnit at Østre Kirkegård.Vi anbefaler, at der indhugges et vasehul i stenen.

Plænen vedligeholdes af kirkegården og betaling herfor betales sammen med oprettelsen for hele fredningsperioden. Fredningsperioden er 10 år.Fornyelse kan finde sted udover fredningsperioden.Ved nedsættelse af urner i eksisterende urnegravpladser betales for en ny hel frednings- og vedligeholdelsesperiode.

4. Kistegravsteder – AFD. C

Afdelingen er en fællesplæne uden gravstedsskel. Afdelingen indeholder anonyme gravsteder for kister samt gravsteder for kister med mindeplade. Gravstederne er udlagt med græs som enkelt- eller dobbeltgravsted. Hvis man ønsker det, kan der anbringes en liggesten med målene 45 x 60 cm. Overfladen skal være jetbrændt og være med indhuggede bogstaver.

  • Glatpolerede sten og bronzebogstaver må ikke anvendes.
  • Nedlæggelse af stenen foretages af stenhuggeren.

Plænen vedligeholdes af kirkegården og betaling herfor betales sammen med oprettelsen for hele fredningsperioden. Fredningsperioden er 30 år. Fornyelse kan kun finde sted for gravsteder med liggesten udover fredningsperioden.​

5. Urnegravplads med mindeplade eller skråt stående sten – AFD. D

For gravplads med mindeplade gælder samme regler som afd. B.

For gravsteder med skråt stående sten gælder:

  • Gravstenen skal placeres skråt stående og opstilles af stenhuggeren i samråd med graveren. Graveren kan være behjælpelig med valg at gravstenens størrelse.
  • Vedligehold foretages af graveren. Ligeledes foretager graveren tilplantning med forårs– og sommerblomster samt pynter med gran til jul.
  • Blomster, kranse og lignende må ikke placeres på græsset.

Betaling herfor betales sammen med oprettelsen for hele fredningsperioden. Fredningsperioden er 10 år. Fornyelse kan finde sted udover fredningsperioden.
Ved nedsættelse af urner i eksisterende urnegravpladser betales for en ny hel frednings- og vedligeholdelsesperiode.​

  • Man må ikke foretage udsmykning, beplantning eller granpyntning på AFD. D af Østre Kirkegård

 

Generelt

For kistebegravelser er fredningstiden 30 år (almindelige fyrretræskister).
For jern, zink eller hårdttræskister er fredningstiden mindst 60 år og beløbet for vedligeholdelse i hele fredningstiden skal indbetales ved oprettelse af gravstedet.

For nedsatte urner er fredningstiden 10 år.

NB!  Urner skal være udført i let forgængeligt materiale.

Det bemærkes, at betalingsordningerne for folk, der ikke er medlem af Folkekirken er anderledes end for folkekirkemedlemmer.

I henhold til kirkegårdens vedtægt § 17 er enhver, der har erhvervet brugsret til et gravsted, forpligtet til at holde gravstedet i sømmelig og værdig stand. Kirkegårdsvedtægten kan forevises på kirkegårdskontoret.
Vig Gamle Kirkegård er i disse år under regulering og derfor kan nyerhvervelse af gravsteder kun ske under hensyntagen til reguleringsplanen.

Kirkegårdsvedtægt